Personvernerklæring: Behandling av personopplysninger hos Reguleringstannlegen AS
Når du er i kontakt med oss som pasient, eller på annen måte, vil Magnhild Lerstøl eller Geir Kristiansen behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Du kan kontakte oss på følgende:

Adresse: S
ørkedalsveien 90B, 0377 Oslo
E-post: post@reguleringstannlegen AS
Telefon: 22522400
Organisasjonsnr.: 994212729
For sp
ørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.
 • Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
 • Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her: I forbindelse med at vi behandler pasienter. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger ved å opprette journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
Vi behandler følgende personopplysninger:
navn, f
ødsels- og personnummer, navn på familiemedlemmer, adresse, telefonnummer og e-post adresse, henvisninger fra eksterne behandlere, journal, røntgenbilder og foto.
Disse opplysningene hentes fra pasienten selv, foresatte eller fra henvisende klinikker (tannleger/leger).

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss, men vi forebeholder oss retten til ikke å behandle dersom vi ikke har de nødvendige opplysninger for å gjøre en medisinsk ansvarlig behandling av pasienten.

 • 2. Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg som for eksempel ved henvisning til andre tannleger, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Vi benytter oss i enkelte tilfelle av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere:
 • Orthodontis (programvare leverandør)
 • Norsk Helsenett (et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), med oppdrag å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten)
 • Tom Todler (IT ansvarlig, backup, brannmur, virusbeskyttelse, programvareoppdatering m.m.)

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
 • 3. Lagringstid
Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss s
å lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
Oppbevaring og sletting av personopplysninger følger regler og bransjenormer for behandling av personopplysninger, inkl. GDPR (General Data Protection Regulation, innført av EU, mai 2018).


Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.
 • 4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er sær regler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.
Du har for
øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For
å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om
å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste m
åten å gjøre dette på, er å kontakte oss.
 • 5. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet p
å Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.
 • 6.Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.